Bố thắng (Má phanh)Bố dĩa

Bố thắng (Má phanh)Bố đùm