Ốp pô Click Thái 
Gắn được cho các loại xe Honda Air Blade Fi SH Mode SH 125/150i Click 125…

 

Ốp pô click thái - 1Ốp pô click thái - 2
Ốp pô click thái lên ab

 
Ốp pô click thái - 3

 

Mô tả

Ốp pô Click Thái 
Gắn được cho các loại xe Honda Air Blade Fi SH Mode SH 125/150i Click 125…

 

Ốp pô click thái - 1Ốp pô click thái - 2
Ốp pô click thái lên ab

 
Ốp pô click thái - 3