Dè sau kiểu mới cho Vario, Click 2019

Dè sau kiểu mới dành cho Vario, Click 2019, gắn vào nhìn xe trông thon gọn, chắn bùn tốt hơn so với dè sau zin.
Dè sau kiểu mới gắn vừa cho Vario, Click 2019 mà không cần phải chế.